Andrzej Załęski

BMSP > Andrzej Załęski

Andrzej Załęski

Partner, radca prawny

Send an Email

W kancelarii zajmuje się doradztwem w zakresie prawa ubezpieczeniowego, prawa własności intelektualnej oraz prawa ochrony zdrowia: Doradza coverholderom (reprezentującym syndykaty z rynku Lloyd’s w Wielkie Brytanii) w zakresie prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności polegającej na pośredniczeniu w zawieraniu umów ubezpieczenia w Polsce. Doradza polskim i zagranicznym zakładom ubezpieczeń w prowadzeniu przez nich działalności w zakresie zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia, w tym opiniował prawne aspekty przedsięwzięć gospodarczych z udziałem zakładów ubezpieczeń (m.in. strukturę ochrony ubezpieczeniowej dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą kas fiskalnych); Reprezentuje zakłady ubezpieczeń w ich sporach z agentami ubezpieczeniowymi dotyczącymi roszczeń wyrównawczych i roszczeń o prowizję. Reprezentuje zarówno zakłady ubezpieczeń jak i ubezpieczających w sporach dotyczących roszczeń z umów ubezpieczenia typu D&O (w tym dotyczących ochrony udzielonej członkom organów spółek zagranicznych) a także doradza w tym zakresie opiniując projekty ogólnych warunków umów dla tego typu ubezpieczenia. Uczestniczy w postępowaniach mających na celu likwidację szkód. Doradza przy zawieraniu umów licencyjnych dotyczących wynalazków i znaków towarowych (m.in. doradzał francuskiemu przedsiębiorcy prowadzącemu międzynarodową siec restauracji przy zawieraniu i wykonywaniu umów franchisingu). Doradza przy kampaniach reklamowych (m.in. opiniował ryzyka związane z używaniem sloganów reklamowych oraz doradzał przy nabywaniu praw autorskich na potrzeby związane z reklamą). Doradza przy zawieraniu umów wdrożeniowych IT (m.in. na rzecz francuskiej koncernu przy wdrażaniu oprogramowania do obsługi sprzedaży, na rzecz francuskiego licencjodawcy oprogramowania i sprzętu do skanowania). Sporządza raporty typu due diligence w zakresie odnoszącym się do praw własności przemysłowej. Doradza przy zawieraniu umowy nabycia praw z rejestracji wspólnotowych wzorów przemysłowego (m.in. wzór dla urządzenia pełniącego funkcję sygnalizacji drogowej), znaków towarowych (w tym Wspólnotowych), patentów. Reprezentuje poszkodowanych w sporach przeciwko zakładom opieki zdrowotnej (tzw. procesy lekarskie dotyczące błędów w sztuce lekarskiej). Doradza w zakresie niektórych aspektów badań klinicznych (w szczególności odpowiedzialności sponsora i badacza). Doradza w zakresie wewnętrznych regulacji w procesie tworzenia i organizowania zakładów opieki zdrowotnej (regulaminy wewnętrzne, struktury organizacyjne, w tym podziały zadań i obowiązków, zakresy odpowiedzialności).

Zajmuje się także prawem ochrony danych osobowych. Był między innymi odpowiedzialny za prawne aspekty wdrożenia i zachowywania zasad ochrony danych osobowych w jednym z największych centrów handlowych w Europie oraz w grupie kapitałowej, której przedmiotem działalności była produkcja i sprzedaż stolarki budowlanej. Praca ta obejmowała także regularną pomoc prawną wewnętrznym działom wymienionych podmiotów w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych (m.in. przy rekrutacji pracowników, przy organizowaniu wydarzeń promocyjnych z udziałem konsumentów, przy promocji towarów i usług skierowanych do konsumentów, organizowaniu tzw. bonusów dla pracowników).

Ponadto zajmował się kwestiami ochrony danych osobowych przy przedsięwzięciach polegających na wdrażaniu systemów komputerowych do zarządzania przedsiębiorstwem, tzw. ERP (m.in. sporządzanie umów o powierzenie przetwarzania danych w związku z koniecznością przeprowadzenia migracji danych osobowych do nowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem).

Obecnie jest zaangażowany w przedsięwzięcia polegające na dostosowaniu do wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (głównie branża ubezpieczeniowa, start-up’y, branża świadczeń zdrowotnych).

Aplikacja sędziowska (przy Sądzie Okręgowym w Warszawie), egzamin sędziowski – 2003 r., aplikacja radcowska – 2005 r., radca prawny od 2005 r.

Podyplomowe studium prawa europejskiego; 2008r./2009 r. Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.

Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny; 2009r./2010 r. Uniwersytet Warszawski.

Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego 2014r./2015 r. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Prawa Wynalazczego.

Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej 2015r./2016 r. Uniwersytet Warszawski.

Podyplomowe Studium  – „Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych” 2017r./2018r. Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Jesteśmy do Państwa dyspozycji! W przypadku pytań prosimy o kontakt a my postaramy się udzielić najbardziej wyczerpującej odpowiedzi.